اخبار و اطلاعیه ها


قابل توجه کلیه دانشجویان


شروع کلاس ها از تاریخ 1396/06/25می باشد و حضور و غیاب شما از این تاریخ توسط مدرسین در کلاس ثبت خواهد گردید،


با توجه به آیین نامه آموزشی سه جلسه غیبت در هر درس منجر به حذف 3/16 آن درس می گردد لذا اکیداً توصیه می گردد


که حضور خود را در جلسات کلاسی تا پایان ترم جدی گرفته تا مشمول حذف 3/16 نگردید.