خوش آمدید مهرام

 بازدید دکتر مهدوی نیری سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان قزوین از مرکز مهرام بازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمنمایشگاه اشتغال و توسعهمراسم جشن دانش آموختگیمراسم جشن دانش آموختگیهمایش پژوهش و فن آوریجشن فارغ التحصیلیجشن فارغ التحصیلیآزمایشگاه مهرامنمایشگاه اشتغال و توسعهنمایشگاه اشتغال و توسعهبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترم

بازدید سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان قزوین از مرکزمهرام بازدید سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان قزوین از مرکزمهرام
قهرمانی پر افتخار تیم بسکتبال مهرام در لیگ برتر ایران قهرمانی پر افتخار تیم بسکتبال مهرام در لیگ برتر ایران
انتخاب جناب آقای دکتر خاکپور بعنوان رئیس مرکز برتر مراکز علمی- کاربردی استان  انتخاب جناب آقای دکتر خاکپور بعنوان رئیس مرکز برتر مراکز علمی- کاربردی استان