خوش آمدید مهرام

بازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمنمایشگاه اشتغال و توسعهمراسم جشن دانش آموختگیمراسم جشن دانش آموختگیهمایش پژوهش و فن آوریجشن فارغ التحصیلیجشن فارغ التحصیلیآزمایشگاه مهرامنمایشگاه اشتغال و توسعهنمایشگاه اشتغال و توسعهبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترم

اولین نمایشگاه ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه
جابجایی زمان امتحانات پایان نیم سال دوم تحصیلی 94-93
انتخاب جناب آقای دکتر خاکپور بعنوان رئیس مرکز برتر مراکز علمی- کاربردی استان  انتخاب جناب آقای دکتر خاکپور بعنوان رئیس مرکز برتر مراکز علمی- کاربردی استان