خوش آمدید مهرام

بازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمنمایشگاه اشتغال و توسعهمراسم جشن دانش آموختگیمراسم جشن دانش آموختگیهمایش پژوهش و فن آوریجشن فارغ التحصیلیجشن فارغ التحصیلیآزمایشگاه مهرامنمایشگاه اشتغال و توسعهنمایشگاه اشتغال و توسعه

بازدید جناب آقای دکتر عیسی مراد مدیر کل محترم امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش از غرفه مرکز آموزش صنعتی مهرام بازدید جناب آقای  دکتر عیسی مراد مدیر کل محترم امور تربیتی و مشاوره  وزارت آموزش و پرورش از غرفه مرکز آموزش صنعتی مهرام
غرفه مرکز آموزش صنعتی مهرام در نمایشگاه مشاغل و معرفی رشته ها غرفه مرکز آموزش صنعتی مهرام در نمایشگاه مشاغل  و معرفی رشته ها
کسب مقام در اولین دوره مسابقات ورزشی بین دانشگاهی مراکز علمی کاربردی کسب مقام در اولین دوره مسابقات ورزشی بین دانشگاهی مراکز علمی کاربردی