خوش آمدید مهرام

 بازدید دکتر مهدوی نیری سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان قزوین از مرکز مهرام بازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمجشن فارغ التحصیلینمایشگاه اشتغال و توسعهنمایشگاه اشتغال و توسعه

ثبت نام مقطع کارشناسی بهمن 94 بدون کنکور
ثبت نام مقطع کاردانی بهمن 94 بدون کنکور
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار با حضور دکتر همتی استاندار قزوین گشایش یافت نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار با حضور دکتر همتی استاندار قزوین گشایش یافت