خوش آمدید مهرام

 بازدید دکتر مهدوی نیری سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان قزوین از مرکز مهرام بازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمجشن فارغ التحصیلینمایشگاه اشتغال و توسعهنمایشگاه اشتغال و توسعه

برگزیده شدن طرح پوستر استاد محترم سرکارخانم دکتر منیره شالبافان بعنوان پوستر برتردر دومین كنفرانس دانشجویی شیمی
پذيرش مقاله‌ي استاد محترم سرکارخانم دکتر منیره شالبافان در دومین كنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی
برگزاری جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید برادران در مرکز آموزش علمی کاربردی مهرام برگزاری جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید برادران در مرکز آموزش علمی کاربردی مهرام