خوش آمدید مهرام

 بازدید دکتر مهدوی نیری سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان قزوین از مرکز مهرام بازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمجشن فارغ التحصیلینمایشگاه اشتغال و توسعهنمایشگاه اشتغال و توسعه

برگزاری جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید برادران در مرکز آموزش علمی کاربردی مهرام برگزاری جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید برادران در مرکز آموزش علمی کاربردی مهرام
برگزاری جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید خواهران در مرکز آموزش علمی کاربردی مهرام برگزاری جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید خواهران   در مرکز آموزش علمی کاربردی مهرام
اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال اول سال تحصیلی95-94